VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA A POUŽÍVANIA UŽÍVATEL'SKÉHO ÚČTU NA STRÁNKE WWW.MOJE-FINANCIE.SK PLATNÉ OD 1.5.2016

(ĎALEJ LEN „PODMIENKY“)

 Článok I

Úvod

1.    CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 886 013, so sídlom Mlynské nivy 14, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 31737/B („CRIF SK“) prevádzkuje internetový  portál „moje-financie.sk“ (ďalej len „Internetový  portál“) na stránke www.moje-financie.sk, prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „Webové rozhranie www.moje-financie.sk”). Prostredníctvom Internetového portálu ponúkajú svoje produkty a služby nasledujúce subjekty:

a.   CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 886 013, so sídlom Mlynské nivy 14, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č.: 31737/B („CRIF SK“),

b.   Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 7816/14, 821 09 Bratislava - Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.: 30071/B (ďalej len „SBCB“)

c.   Non Banking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom na Mlynské nivy 7816/14, 821 09 Bratislava - Staré Mesto, združenie zapísané v registri združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava (ďalej len „NBCB“).

d.   („CRIF SK“, „SBCB“, „NBCB“ ďalej každý samostatne aj ako „Poskytovateľ“ a spoločne aj ako „Poskytovatelia“)

2.    Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti fyzických osôb, ktoré majú záujem  využívať užívateľské rozhranie (ďalej len „Užívateľský účet“) Webového rozhrania www.moje-financie.sk (ďalej len „Užívateľ“), a jeho prostredníctvom mať  prístup k produktom a/alebo službám, ktoré sú ponúkané Poskytovateľmi, a prevádzkovateľa Internetového  portálu, spoločnosti CRIF SK, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytovaní a používaní Užívateľského účtu  na stránke www.moje-financie.sk uzatvorenej  medzi spoločnosťou CRIF SK a Užívateľom (ďalej len „Zmluva o Užívateľskom účte“).

3.    Tieto Podmienky sa nevzťahujú na konkrétny zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Poskytovateľom, predmetom ktorého je poskytovanie služieb a/alebo predaj produktov ponúkaných na Internetovom  portáli. Produkty  a/alebo služby, ktoré Poskytovateľ ponúka na Internetovom portáli, budú poskytované na základe objednávky predloženej prostredníctvom Užívateľského účtu, pričom podmienky ich dodania sú stanovené v osobitných podmienkach (napr. Všeobecné podmienky poskytovania výpisov zo  Spoločného registra bankových informácií a výpisov z časti  Spoločného registra bankových informácií obsahujúceho údaje o spotrebiteľských úveroch ). Užívateľ bude vždy včas, t.j. počas výberu produktov alebo služieb,  pred potvrdením samotnej objednávky informovaný, ktoré všeobecné podmienky sa uplatňujú v prípade konkrétnej objednávky.

4.    Ustanovenia odlišné od týchto Podmienok je možné dohodnúť v Zmluve o Užívateľskom účte. V prípade rozporu, nesúladu, alebo odlišnej úpravy medzi ustanoveniami v Zmluve o Užívateľskom účte a Podmienkami platí, že Zmluva o Užívateľskom účte má prednosť pred úpravou v Podmienkach.

5.    Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Užívateľskom účte. Zmluva o Užívateľskom účte a  Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva o Užívateľskom účte bude vyhotovená v slovenskom jazyku.

Článok II

Užívateľský účet

1.    Užívateľský účet je neverejnou časťou Internetového portálu ktorá je vyhradená  konkrétnemu Užívateľovi, ktorému slúži na objednávanie jednotlivých  produktov a/alebo služieb, ktoré ponúkajú prostredníctvom Internetového  portálu Poskytovatelia. Pre prístup do Užívateľského účtu, je potrebné užívateľské meno a heslo (ďalej len „Prihlasovacie údaje“). Jeden Užívateľ môže mať prístup iba k jednému Užívateľskému účtu.

2.    Užívateľ nie je oprávnený umožniť  využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

3.    Užívateľ musí uchovávať Prihlasovacie údaje v tajnosti a nesmie ich poskytnúť ani sprístupniť tretím osobám. V prípade straty Prihlasovacích údajov, alebo ak Užívateľ zistí, že jeho Prihlasovacie údaje boli zneužité treťou osobou, je povinný o tom okamžite informovať spoločnosť CRIF SK, ktorá takéto Prihlasovacie údaje zablokuje a Užívateľovi poskytne nové heslo.

4.    Užívateľ má možnosť využívať Užívateľský účet na kontrolu histórie svojich úkonov  na Užívateľskom účte, napr. realizované objednávky na produkty a/alebo služby, obnovenie hesla atď. Užívateľ bude mať preto prístup k histórii transakcií, histórii platieb, k dočasnému archívu správ úverových registrov objednaných on-line, s výnimkou  objednávok výpisov  od úverových registrov zaslaných Užívateľovi poštou na dobierku do vlastných rúk.

5.    Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, predovšetkým v prípade nevyhnutnej údržby Internetového portálu, hardvéru a softvéru spoločnosti CRIF SK, jednotlivých podsystémov, príp. hardvéru a softvéru tretích strán (napr. platobné brány banky atď.).

6.    Užívateľský účet sa  Užívateľovi poskytuje bezplatne.

Článok III

Žiadosť o vytvorenie  Užívateľského účtu, Prihlasovacie údaje a uzavretie Zmluvy o Užívateľskom účte

1.  Užívateľský účet  bude zriadený  na základe žiadosti o vytvorenie Užívateľského účtu  a poskytnutie Prihlasovacích údajov, prostredníctvom registračného formulára  (ďalej len „Formulár“), ktorá bude riadne a správne vyplnená a doručená spoločnosti CRIF SK. Formulár je k dispozícii v elektronickej podobe na https://klient.moje-financie.sk/Account/OnlineRegistration alebo v listinnej podobe v Klientskom centre na adrese sídla spoločnosti CRIF SK.

2.    Užívateľ je povinný vo Formulári ako aj  pri objednávaní produktov a služieb prostredníctvom Užívateľského účtu uvádzať správne, úplné a aktuálne Osobné údaje. Údaje uvedené vo formulári a v rámci Užívateľského účtu je Užívateľ povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať buď osobne v Klientskom centre alebo písomným oznámením s úradne overeným podpisom doručeným spoločnosti CRIF SK poštou. Údaje, ktoré Užívateľ uvedie vo Formulári, v rámci Užívateľského účtu  a pri objednávaní produktov a služieb prostredníctvom Užívateľského účtu, bude spoločnosť CRIF SK považovať za správne a aktuálne.

3.    Na základe riadne a správne vyplneného Formulára spoločnosť CRIF SK zaregistruje Užívateľa, vytvorí Prihlasovacie údaje pre Užívateľa a pripraví návrh Zmluvy o Užívateľskom účte a všetko následne doručí Užívateľovi prostredníctvom pošty do vlastných rúk s uvedením  dátumu narodenia adresáta na obálke pre jeho jednoznačnú  identifikáciu. Prihlasovacie údaje a návrh Zmluvy o Užívateľskom účte  sú   Užívateľovi poskytnuté bezplatne. Hneď ako je spoločnosti CRIF SK doručená Užívateľom podpísaná Zmluva o Užívateľskom účte, odošle spoločnosť CRIF SK desaťciferný Overovací kód na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uvedie vo Formulári, ktorý bude spolu s Prihlasovacími údajmi slúžiť ako  dodatočný overovací prvok pri jeho prvom prihlásení (ďalej len „Overovací kód”).

4.    Užívateľský účet  bude aktivovaný iba po splnení všetkých nasledujúcich podmienok súčasne:

a.    spoločnosti CRIF SK bola v lehote do 90 dní odo dňa kedy bol Užívateľovi odoslaný návrh Zmluvy o Užívateľskom účte  doručená Zmluva o Užívateľskom účte  podpísaná Užívateľom

b.    Užívateľ do 180 dní od doručenia podpísanej Zmluvy o Užívateľskom účte  spoločnosti CRIF SK (ďalej len „Aktivačné obdobie”) správne zadal Overovací kód a Prihlasovacie údaje pre prístup na Webové rozhranie www.moje-financie.sk, pričom o dátume doručenia Zmluvy o Užívateľskom účte spoločnosti CRIF SK bude Užívateľ informovaný  e-mailovou správou odoslanou na e-mailovú adresu uvedenú vo Formulári, ktorá bude obsahovať aj Overovací kód.

5.    Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o Užívateľskom účte do 14 dní od jej uzavretia bez uvedenia dôvodu. Ak spoločnosť CRIF SK neposkytne Užívateľovi akékoľvek informácie, ktoré mu ako spotrebiteľovi má poskytnúť písomne alebo prostredníctvom iného primeraného spôsobu, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa  jej uzavretia. Lehota na odstúpenie od Zmluvy o Užívateľskom účte sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení bolo odoslané CRIF SK najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

6.    Po márnom uplynutí Aktivačného obdobia, t.j. ak Užívateľ neaktivuje Užívateľský účet zadaním Overovacieho kódu a Prístupových oprávnení k Webovému rozhraniu www.moje-financie.sk, spoločnosť CRIF SK zruší Užívateľský účet. Ak si Užívateľ chce aktivovať Užívateľský účet po jeho zrušení v zmysle predchádzajúcej vety, je povinný predložiť spoločnosti CRIF SK novú žiadosť o vytvorenie Užívateľského účtu  a poskytnutie Prihlasovacích údajov, prostredníctvom Formulára.

Článok IV

Zmena Prihlasovacích údajov, aktualizácia a zrušenie Užívateľského účtu

1.    Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje heslo používané na prístup k Užívateľskému účtu. Takúto zmenu je možné realizovať prostredníctvom on-line formulára, ktorý je k dispozícii v rámci  Užívateľského  účtu.

2.    Údaje uvedené vo Formulári  je Užívateľ povinný pri akejkoľvek ich  zmene riadne aktualizovať.  Aktualizáciu je možné vykonať buď osobne v Klientskom centre alebo písomným oznámením s úradne overeným podpisom doručeným spoločnosti CRIF SK prostredníctvom pošty.

3.    Spoločnosť CRIF SK ako prevádzkovateľ Internetového portálu môže zrušiť Užívateľský účet,  predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

a.    ak Užívateľ nevyužíva Užívateľský účet dlhšie ako 2 roky,

b.    Užívateľ požiada o zrušenie Užívateľského účtu,

c.     Užívateľ poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy o Užívateľskom účte, alebo tieto Podmienky,

d.    Užívateľ neaktivuje Užívateľský účet v súlade s článkom III, bodu 4. týchto  Podmienok.

Článok V

Ochrana Osobných údajov a marketingová komunikácia

1.    Spracúvanie osobných údajov Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou je podlieha zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“).

2.    Užívateľ udelil súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, občianstvo, typ dokumentu (občiansky preukaz, vodičský preukaz. pas, povolenie na trvalý pobyt), číslo dokumentu, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, krajina narodenia, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, mobilný telefón, pevná linka (ďalej len „Osobné údaje“).

3.    Užívateľ v súvislosti s uzatvorením  Zmluvy o Užívateľskom účte, používaním Užívateľského účtu a nadobúdaním produktov a/alebo služieb ponúkaných prostredníctvom  Internetového  portálu udelil spoločnosti CRIF SK súhlas na spracúvanie Osobných údajov spoločnosťou CRIF SK a na oslovovanie a zasielanie marketingových informácií o produktoch a službách CRIF SK a Poskytovateľoch a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú uvedie ako svoju adresu na nasledujúce účely:

a.   predloženie návrhu Zmluvy o Užívateľskom účte a vytvorenie Užívateľského účtu, uplatňovanie práv a záväzkov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o Užívateľskom účte,

b.    realizácia a podpora objednávok produktov a/alebo služieb Poskytovateľov,

c.     zasielanie marketingových informácií Užívateľovi.

4.    Osobné údaje Užívateľa budú za účelom uvedeným vyššie spracúvané sprostredkovateľom, spoločnosťou CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko (ďalej len „CRIF“), ktorá poskytuje spoločnosti CRIF SK na základe zmluvy niektoré služby súvisiace so správou Internetového portálu.

5.    V súvislosti s odsekom 3 (b) tohto článku a na účely v ňom uvedené je spoločnosť CRIF SK oprávnená poskytnúť Osobné údaje Užívateľa Poskytovateľom.

6.    Užívateľ bol informovaný o všetkých skutočnostiach v zmysle § 15 Zákona o ochrane Osobných údajov, ako aj o právach dotknutej osoby.

7.    Spoločnosť CRIF SK poverila, alebo môže poveriť spracúvaním Osobných údajov Užívateľa tretiu stranu, ako sprostredkovateľa, pričom platí, že sprostredkovateľmi sú buď Poskytovatelia, alebo spoločnosť CRIF, teda spoločnosti, ktoré sú Užívateľovi známe. V prípade, ak spoločnosť CRIF SK poverí spracúvaním Osobných údajov sprostredkovateľa až po tom, ako mu budú zo strany Užívateľa poskytnuté jeho Osobné údaje, informuje o tejto skutočnosti Užívateľa  do 3 mesiacov odo dňa jeho poverenia, ak tak v rámci tejto lehoty neurobí poverený sprostredkovateľ.  Osobné údaje nemožno bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa poskytnúť ďalším tretím stranám. Tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto bodu, a bodov 4 a 5 uvedených vyššie.

8.    Súhlas so spracúvaním Osobných údajov Užívateľ udeľuje dobrovoľne na obdobie 1 (jedného) roka. Ak Užívateľ a spoločnosť CRIF SK uzavreli alebo uzavrú Zmluvu o Užívateľskom účte, Užívateľ udelí dobrovoľne takýto súhlas na obdobie platnosti zmluvy o Užívateľskom účte  a  na 5 (päť) rokov po ukončení Zmluvy o Užívateľskom účte. Súhlas na zasielanie marketingových informácií Užívateľ udelil dobrovoľne na obdobie 2 rokov. V prípade, ak medzi Užívateľom  a spoločnosťou CRIF SK bude uzavretá Zmluva o Užívateľskom účte, súhlas so spracúvaním Osobných údajov  uvedených vo Formulári a na zasielanie marketingových informácií Užívateľ udelí  na obdobie jej platnosti a ďalších 5 (päť) rokov po jej ukončení.

9.    Osobné údaje budú spracúvané elektronicky automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe, neautomatizovaným spôsobom.

10.  Spoločnosť CRIF SK prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, na ochranu Osobných údajov Užívateľov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Takéto opatrenia zahŕňajú predovšetkým:

a.    prenos Osobných údajov cez prenajaté okruhy, čím sa zabraňuje neoprávnenému prístupu k informáciám,

b.    šifrovanie  Osobných údajov počas prenosu.

11.  Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od spoločnosti CRIF SK najmä:

a.    potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje o ňom spracúvané,

b.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Osobných údajov v informačnom systéme

c.     vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d.    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e.    likvidáciu jeho Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo ak pri ich spracúvaní došlo k porušeniu zákona,

f.     blokovanie jeho Osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sa na spracúvanie vyžaduje súhlas Užívateľa.

a ďalšie práva podľa § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.

12.  Žiadosť Užívateľa bude vybavená do 30 dní odo dňa jej doručenia, a ak je oprávnená, spoločnosť CRIF SK, CRIF, alebo Poskytovatelia žiadosti v uvedenej lehote vyhovejú.

13.  Uživatel, pri podozrení, že jeho Osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

14.  Ak Užívateľ požiada o informácie týkajúce sa spracúvania jeho Osobných údajov, je spoločnosť CRIF SK povinná takéto údaje Užívateľovi poskytnúť. Spoločnosť CRIF SK je oprávnená požiadať o úhradu účelne vynaložených vecných nákladov za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety.

15.  Na účely plnenia povinností  podľa vyššie uvedeného odseku 11 prevádzkuje spoločnosť CRIF SK na adrese svojho sídla Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika Klientske centrum (http://moje-financie.sk/kontakt/) telefón: 0259 207 543 a e-mail: helpdesk@moje-financie.sk, ktoré plní predovšetkým nasledujúce úlohy:

a.    informuje Užívateľov o spracúvaných Osobných údajoch v súvislosti s prevádzkou Internetového portálu, správou Užívateľského účtu a poskytovaním produktov a služieb Poskytovateľmi,

b.    prijíma žiadosti Užívateľov v zmysle bodu 11 týchto Podmienok.

Článok VI

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.    Počítačový program a iné časti  Webového rozhrania www.moje-financie.sk podliehajú ochrane autorského práva. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla jemu, alebo tretím stranám umožniť akékoľvek neoprávnené zasahovanie do nich, alebo ich neoprávnené požívanie.

2.    Pri požívaní Webového rozhrania www.moje-financie.sk nie je Užívateľ oprávnený používať žiadne mechanizmy, počítačový program, alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Webového rozhrania www.moje-financie.sk. Užívateľ môže používať Webové rozhranie www.moje-financie.sk iba v rozsahu, v ktorom nezasahuje do práv ostatných Užívateľov,  spoločnosti CRIF SK, alebo Poskytovateľov a spôsobom ktorý je v súlade s jeho účelom.

3.    Spoločnosť CRIF SK ani iní Poskytovatelia nie sú zodpovední za žiadne chyby spôsobené zásahom tretích strán do Internetového portálu alebo v dôsledku používania Internetového  portálu v rozpore s jeho účelom.

4.    Spoločnosť CRIF SK bude archivovať Podmienky v elektronickej forme. Zmluva o Užívateľskom účte  bude archivovaná v listinnej podobe.

5.    Ak vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o Užívateľskom účte obsahuje medzinárodný prvok, vzťahy založené touto Zmluvou sa  budú riadiť Slovenským právnym poriadkom.

6.    Ak sa akékoľvek ustanovenia aktuálnych Podmienok stanú neplatnými alebo nevykonateľnými, nahradia sa takéto neplatné a nevykonateľné ustanovenia ustanoveniami s významom, ktorý najlepšie zodpovedá významu pôvodného ustanovenia. Neplatnosť alebo nevykonateľnosť jedného ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných  ustanovení. Spoločnosť CRIF SK si vyhradzuje právo jednostranne meniť, alebo doplniť znenie Podmienok v prípade, ak dôjde k zmene všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú práva a povinnosti CRIF SK, alebo Užívateľa a/alebo v prípade podstatnej zmeny okolností ktoré platili v čase ich vzniku. CRIF SK je povinný oznámiť zmenu Podmienok akýmkoľvek vhodným spôsobom, napr.: zverejnením Podmienok  na Internetovom portáli.

7.    Kontaktné údaje Klientskeho centra spoločnosti CRIF SK:

a.    E-mail: helpdesk@moje-financie.sk,

b.    Telefón: 0259 207 543

c.     Adresa: Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava